• دانش آموخته دانشگاه امیرکبیر
  • مدرس ریاضی در مقاطع کنکور و متوسطه
  • تدریس در مدارس معتبر و آموزشگاه های علمی، فرزانگان، سلام، شهید بهشتی، ربانی، خاتم، رشد و…
  • طراح آزمون های قلم چی، گزینه دو، مدارس برتر
  • مولف کتاب های انتشارات، جامع و تجربی الگو، جامع تجربی کاگو، مدیر دپارتمان ریاضی کاگو و…
  • ناظر علمی کتاب های انتشارات کانون گسترش علوم