✓ دارای مدرک کارشناسی آموزش ریاضی از دانشگاه فرهنگیان ، کارشناسی ارشد ریاضی محض از دانشگاه تبریز و دانشجوی دکتری جبر دانشگاه تربیت مدرس
✓ مدرس ریاضی مقطع متوسطه (اول و دوم)
✓ تدریس به عنوان دبیر رسمی آموزش و پرورش و برگزاری آزمونهای گاج
✓ متاهل