✓ دارای مدرک کارشناسی تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی از دانشگاه الزهرا و کارشناسی ارشد تاریخ اسلام از دانشگاه تهران
✓ مدرس تاریخ عربی مقطع علوم انسانی
✓ تدریس در مدارس و آموزشگاه های تربیت ، رهپویان علم مزیدی ، اندیشه ، سرای دانش (قلم چی) ، مجموع مدارس متوسطه هواپیما سازی هسا اصفهان و مجموعه مدارس شرکت نفت اصفهان