✓ دارای مدرک کارشناسی میکروبیولوژی از دانشگاه بهشتی ، کارشناسی ارشد سلولی و مولکولی و دانشجوی دکتری تخصصی پزشکی مولکولی پژوهشگاه رویان تهران
✓ مدرس زیست شناسی مقطع متوسطه ( اول و دوم )
✓ بیش از 6 سال سابقه تدریس به صورت خصوصی