✓ دارای مدرک کارشناسی فیزیک دانشگاه امیرکبیر و کارشناسی ارشد فیزیک شهید بهشتی
✓ مدرس فیزیک در مقطع متوسطه اول و دوم
✓ تدریس در مدارس دانش و صالحین (دور دوم)
✓ متاهل