✓ دارای مدرک کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
✓ مدرس زبان فارسی مقطع متوسطه اول
✓تدریس در مدارس و آموزشگاه های قیاس ، اندیشمندان کوچک ، بهان ، سیمای نور ، کیمیای سعادت ، مهدوی و علوی