✓ دارای مدرک کارشناسی ادبیات عربی از داشنگاه قم و کارشناسی ارشد عربی از پروژشگاه دولتی علوم انسانی
✓ مدرس عربی در مقطع متوسطه دوم
✓ تدریس در مدرسه سامان
✓ متاهل