✓ دانشجوی دکتری مکانیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
✓ مدرس فیزیک مقطع متوسطه دوم
✓ تدریس در مدارس و آموزشگاه های دانش ، انیشمند فردا ، قلم چی ، خانه ریاضی و…