✓ دارای مدرک کارشناسی ریاضی محض از دانشگاه علوم بیرجند
✓ مدرس ریاضی
✓ بیش از 20 سال سابقه تدریس
✓ تدریس در مدارس شهرزاد ، نو اندیش ، رازی ، هدف ، البرز ، ولیعصر و مدرسان شریف
✓ متاهل