✓ دارای مدرک کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران
✓ مدرس عربی در مقطع متوسطه اول و دوم
✓ دارای گزینش از اداره آموزش و پرورش
✓ تدریس در مدارس غیرانتفاعی و آموزشگاه های قلم چی و علوی