✓ دارای مدرک کارشناسی مهندسی پزشکی از دانشگاه شاهد تهران
✓ مدرس فیزیک در مقطع متوسطه اول و دوم
✓ تدریس در مدارس و آموزشگاه های قلم چی، دانش اقشان و گروه جهادی مرهم
✓ متاهل