✓ دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
✓ مدرس ریاضی در مقاطع متوسطه و ابتدایی
✓ تدریس در مدارس و آموزشگاه های ، آموزگار ( شهرستان شهریار) ، بهار شهر، سرای دانش ، راهیان چیستا و خانه ریاضی