• مدرس ادبیات فارسی در مقاطع کنکور و متوسطه
  •  مولف کتاب های آموزش فارسی، دوازدهم، یازدهم و کنکوریوم از انتشارات مهرو ماه، عروض و قافیه از انتشارات مشاوران آموزش و تعداد زیادی کتاب در نظام قدیم در کانون فرهنگی قلم چی، مشاوران آموزش انتشارات شبقره، انتشارات ایران سنجش و…
  • کتاب های در دست انتشار، دستور زبان، آرایه های ادبی و کنکور پلاس
  •  تدریس در مدارس معتبر تهران و آموزشگاه های علمی، فرهنگ، دکتر حسابی، برهان، دانشجو، الهام، مدیا و….