✓ دارای مدرک کارشناسی ریاضی و شیمی و کارشناسی ارشد شیمی فیزیک
✓ مدرس ریاضیات مقطع متوسطه (اول و دوم)
✓ بیش از 20 سال سابقه تدریس
✓ نیروی آزاد دارای گزینش