✓ دارای مدرک کارشناسی اقتصاد نظری از دانشگاه الزهرا
✓ مدرس ریاضی مقطع متوسطه اول
✓ تدریس در مدارس و آموزشگاه های گلهای فاطمه ، نیکبخت ، میثم ، نبرد ، سایان و محمدرضا شفیعی
✓ متاهل