✓ دارای مدرک کارشناسی میکروبیولوژی و دانشجوی ارشد
✓ مدرس زیست شناسی مقطع متوسطه دوم
✓تدریس درمدارس و آموزشگاه های سپهر مهر ، پیشگامان ، آموزش برتر ، راه اندیشه ، نگارین و مشاوران آرمان