✓ دانشجوی پزشکی
✓ مدرس زیست شناسی مقطع متوسطه دوم
✓ مولف کتاب نوروز دهم قلم چی و بخشی از تست های گاجینو (گاج )
✓ طراح آزمون های قلم چی
✓ ویراستار کتاب آبی ( زیست دهم ) از انتشارات قلم چی و زیست کنکوریوم
✓ تدریس درمدارس و آموزشگاه های یاوری ، انرژی ،خبرگان ، مهرآیین و ابن سینا