✓ دارای مدرک کارشناسی زیست شناسی
✓ مدرس زیست شناسی
✓ مولف 5 جلد کتاب زیست از انتشارات اندیشه نو
✓ تدریس درمدارس و آموزشگاه های دهخدا ، آرمان نو ، ستاری ، راه اندیشه ، اندیشه کامیاب ، کیکیای ماهان ، دریاب ، مهرگان