✓ دارای مدرک کارشناسی ارشد شیمی معدنی از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و کارشناسی شیمی از دانشگاه ( مازندران / بابلسر)
✓ مدرس شیمی مقطع متوسطه (اول و دوم)
✓ متاهل