✓ دارای مدرک کارشناسی ارشد فلسفه و منطق
✓ مدرس منطق و فلسفه و دروس علوم انسانی
✓ طراح آزمون های گاج
✓ مولف بیش از 15 عنوان کتاب در انتشارات گاج ، قلم چی ، کاگو و سرافرازان
✓ تدریس در مدارس خزر ، بشری ، شهید مطهری ، اسری نوین ، اردیبهشت ، فرهیختگان ، تلاش ، شهید آقا بیگی ، طاهره ، نرگس نوین ، دیبا ، نور نرگس و طلوع سبز و دانشگاه های پیامنورو علمی کاربردی واحد7