استاد مهدی رحیمی

✓ دارای مدرک کارشناسی فیزیک دانشگاه امیرکبیر و کارشناسی ارشد فیزیک شهید بهشتی

✓ مدرس فیزیک درمقطع متوسطه اول و دوم

✓ تدریس درمدارس  دانش و صالحین (دور دوم)

✓ متاهل