استاد محمد مهدی سوری

✓ دانشجوی دکتری مکانیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

✓ مدرس فیزیک مقطع متوسطه دوم

✓ تدریس در مدارس و آموزشگاه های دانش ، اندیشمند فردا ، قلم چی ، خانه ریاضی و…