استاد فايزه صابری

✓دارای مدرک کارشناسی فیزیک از دانشگاه بهشتی
✓ مدرس فیزیک مقطع متوسطه دوم
✓ تدریس دردبیرستان سالم