استاد فاطمه حسنی

✓ دارای مدرک کارشناسی مهندسی پزشکی از دانشگاه شاهد تهران

✓ مدرس فیزیک درمقطع متوسطه اول دوم

✓ تدریس در مدارس و آموزشگاه های قلم چی، دانش افشان و گروه جهادی مرهم

✓ متاهل