استاد کاوه دستوری

✓ دارای مدرک کارشناسی آموزش ریاضی از دانشگاه فرهنگیان ، کارشناسی ارشد ریاضی محض از دانشگاه تبریز و دانشجوی دکتری جبر دانشگاه تربیت مدرس

✓ مدرس ریاضی مقطع متوسطه (اول و دوم)

✓ تدریس به عنوان دبیررسمی آموزش و پرورش و برگزاری آزمونهای گاج

✓ متاهل