استاد همایون کشاورز سعیدی

✓ دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه تهران

 ✓ مدرس ریاضی در مقطع متوسطه دوم و اول

✓ تدریس در مدارس و آموزشگاه های باقر العلوم ، فراز دانش ، قلم چی ، سرای دانش قلم چی و گاج