استاد مصطفی معدن دار

✓ دارای مدرک کارشناسی

✓ مدرس ریاضی مقطع متوسطه دوم انسانی

✓ تدریس درمدارس و آموزشگاه های اندیشه جاوید ، اندیشه فکور ، حکیم سنایی ، پویندگان ، گلزار ، خواجه نصیرالدین طوسی و مفید

✓ متاهل