استاد محبوبه اصفهانی

✓ دارای مدرک کارشناسی ریاضی محض و کارشناسی ارشدریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی

✓ مدرس ریاضی مقطع متوسطه اول و ابتدایی

✓ تدریس در مدارس و آموزشگاه های علوی ، سلام ، ضحی ، رضوی ، خانه ریاضی تهران ، انجمن استعدادهای برتر ، حامی یار و …

✓ طراح آزمونهای علوی ، خیلی سبز ، قلم چی و ویرایش علمی کتابهای خیلی سبز ، گاج ، منتشران و کاگو