استاد لیلا بیات

✓ دارای مدرک کارشناسی ریاضی محض از دانشگاه علوم بیرجند

✓ مدرس ریاضی

✓ بیش از 20 سال سابقه تدریس

✓ تدریس در مدارس شهرزاد ، نواندیش ، رازی ، هدف ، البرز ،  ولیعصر و مدرسان شریف

✓ متاهل