استاد فاطمه شعبانی

✓ دارای مدرک کارشناسی ریاضی محض از دانشگاه دولتی قم و کارشناسی ارشد ریاضی محض از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

✓ مدرس ریاضی مقطع متوسطه اول و ابتدایی

✓ تدریس درمدارس و آموزشگاه های هوشمند البرز پایدار ، مجتمع دانشجو ، کانون فرهنگی آموزش ، علم و ادب و دانشگاه های غیرانتفاعی شهاب دانش ، مویش و خانه ریاضی

✓ متاهل