استاد سمانه پیکر حبیب زاده

✓ دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی

✓ مدرس ریاضی درمقاطع متوسطه و ابتدایی

✓ تدریس درمدارس و آموزشگاه های ، آموزگار( شهرستان شهریار) ، بهارشهر، سرای دانش ، راهیان چیستا و خانه ریاضی