استاد زهره حیدری

✓ دارای مدرک کارشناسی ریاضی و شیمی و کارشناسی ارشد شیمی فیزیک

✓ مدرس ریاضیات مقطع متوسطه(اول و دوم)

✓ بیش از 20 سال سابقه تدریس

✓ نیروی آزاد دارای گزینش