استاد راضیه رستگار

✓ دارای مدرک کارشناسی اقتصاد نظری از دانشگاه الزهرا

✓ مدرس ریاضی مقطع متوسطه اول

✓ تدریس در مدارس و آموزشگاه های گلهای فاطمه ، نیکبخت ، میثم ، نبرد ، سایان و محمدرضا شفیعی

✓ متاهل