استاد الهام دانشور

✓ دارای مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه شیراز و دانشجوی دکتری ریاضی محض دانشگاه پیام نور مرکز تحصیلات تکمیلی

✓ مدرس ریاضی مقطع متوسطه اول و دوم

✓ مولف کتاب دروس امتحان از انتشارات کاگو

✓ تدریس در مجتمع فنی راه رشد و موسسه آموزشی طلوع