استاد افسانه قاسم پور خشگناب

✓ دارای مدرک کارشناسی ریاضی کاربردی و کارشناسی ارشد پژوهشگری

✓ مدرس ریاضی مقاطع متوسطه وابتدایی

✓ 25 سال سابقه آموزشی

✓ تدریس در دبیرستان های دانش پژوهان و انرژی هسته ای

✓ متاهل