استاد ندا پروینی

✓ دارای مدرک کارشناسی میکروبیولوژی از دانشگاه بهشتی ، کارشناسی ارشد سلولی و مولکولی و دانشجوی دکتری تخصصی پزشکی مولکولی پژوهشگاه رویان تهران

✓ مدرس زیست شناسی مقطع متوسطه ( اول و دوم )

✓ بیش از 6 سال سابقه تدریس به صورت خصوصی