استاد شکوفه بیگی

✓ دارای مدرک کارشناسی ارشد زیست شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

✓ مدرس زیست شناسی مقطع متوسه ( اول و دوم )

✓ تدریس در مدارس غیرانتفاعی فاطمه معصومه ، معراج دانش و دبیرستان دیبا

✓ متاهل