استاد امیر امینی

✓ دارای مدرک کارشناسی  میکروبیولوژی و دانشجوی ارشد

✓ مدرس زیست شناسی مقطع متوسطه دوم

✓تدریس درمدارس و آموزشگاه های سپهرمهر ، پیشگامان ، آموزش برتر ، راه اندیشه ، نگارین و مشاوران آرمان