استاد امیرحسین آخوندی

✓ دانشجوی پزشکی

✓ مدرس زیست شناسی  مقطع متوسطه دوم

✓ مولف کتاب نوروز دهم قلم چی و بخشی از تست های گاجینو  (گاج )

✓ طراح آزمون های قلم چی

✓ ویراستار کتاب آبی ( زیست دهم ) از انتشارات قلم چی و زیست کنکوریوم

✓ تدریس درمدارس و آموزشگاه های یاوری ، انرژی ،خبرگان ، مهرآیین و ابن سینا