استاد اشکان حجازی فر

✓ دارای مدرک کارشناسی زیست شناسی

✓ مدرس زیست شناسی

✓ مولف 5 جلد کتاب زیست  از انتشارات اندیشه نو

✓ تدریس درمدارس و آموزشگاه های دهخدا ، آرمان نو ، ستاری ، راه اندیشه ، اندیشه کامیاب ، کیکیای ماهان ، دریاب ، مهرگان