استاد فرزانه اکبری

✓ دارای مدرک کارشناسی ارشد زبان وادبیات عربی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران

✓ مدرس عربی در مقطع متوسطه اول و دوم

✓ دارای گزینش از اداره آموزش و پرورش

✓ تدریس در مدارس غیرانتفاعی وآموزشگاه های قلم چی و علوی