استاد پروین فاضلان

✓ دارای مدرک کارشناسی شیمی محض

✓ مدرس شیمی مقطع متوسطه ( اول و دوم)

✓ بیش از 18 سال سابقه تدریس در مدارس غیرانتفاعی

✓ تدریس در مدارس فرزانگان 7 و قیاس