استاد زهرا زاغری
  • دارای مدرک دکتری تخصصی شیمی آلی
  • مدرس شیمی مقطع متوسطه دوم
  •     8 سال سابقه تدریس درکانون فرهنگی آموزش ، مدرس دانشگاه و مدرسه راضیه شکرایی