استاد رضا حاجی محمد ابراهیم طهرانی

✓ دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایند

✓ مدرس شیمی

✓ عضو بنیاد ملی نخبگان وانجمن نوابغ آموزشی

✓ مولف کتاب بهینه سازی بویلر های بازیاب حرارتی به روش RSM و DVD آموزشی موسسه برتر دانش افشان دروس شیمی

✓ تدریس درمدارس و آموزشگاه های کیسان علمی ، میرابی ، دانش افشان ، راه طلایی ، مطهری ، دانشگاه آزاد تهران مرکزو ناصح باقرالعلوم