استاد احمدرضا دهقانی سامانی

✓ دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی امیر کبیر

✓ مدرس شیمی مقطع متوسطه دوم

✓ تدریس در مدارس و آموزشگاههای سوری -سخن متین ، قلم چی ،خانه ریاضی تهران ، مدبران ، حکمت نبوی ، حکیم جعفری و اردوی نوروزی ساختمان بارسا