استاد وحید درکی

✓ دارای مدرک کارشناسی ارشد برق مهندسی کنترل از دانشگاه شهید رجایی تهران

✓ مدرس ریاضی مقطع متوسط دوم

✓ دبیر رسمی

✓ تدریس درمدارس و آموزشگاه های محمدرسول الله ، سال آینده ، یک شو و نسیم پویش