✓ دارای مدرک کارشناسی زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه آزاد تهران جنوب
✓ مدرس ادبیات فارسی مقطع متوسطه اول و ابتدایی
✓ تدریس درمدارس و آموزشگاه های مصباح ، واله ، فدک و راهیان چیستان
✓ متاهل