* دارای مدرک کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی
* مدرس ادبیات و زبان فارسی در مقطع متوسطه ( اول و دوم)
* تدریس درمدارس و آموزشگاه های گروه آموزشی فواد ، کمال دانش ، امیرکبیر، فکور، میرباقری (آفرینش نو)
* متاهل