✓ دارای مدرک کارشناسی ارشد فلسفه و منطق
✓ مدرس منطق و فلسفه ودروس علوم انسانی
✓ طراح آزمون های گاج
✓ مولف بیش از 15 عنوان کتاب در انتشارات گاج ، قلم چی ، کاگو و سرافرازان
✓ تدریس در مدارس خزر ، بشری، شهید مطهری ، اسری نوین ، اردیبهشت ، فرهیختگان، تلاش ، شهید آقا بیگی ، طاهره ، نرگس نوین ، دیبا ، نور نرگس و طلوع سبز و دانشگاه های پیام نور و علمی کاربردی واحد7